Staf Depla

Op dit moment is Staf:

Strategisch adviseur

Een greep uit de afgeronde en nog lopende opdrachten waaraan Staf meewerkt of meegewerkt heeft in de afgelopen twee jaren.

Voorzitter Taskforce Nieuwbouw Woningcorporatiewoningen

De Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties (TNW) is er om gemeenten en woningcorporaties te ondersteunen bij de bouw van 250.000 sociale huurwoningen, 50.000 huurwoningen in het middenhuur segment. De taskforce is initiatief van Ministerie BZK, IPO, VNG en Aedes. De Taskforce brengt ook publicaties uit met ervaringen, tips en beleidsadviezen.

Succesverhalen uit de Volkshuisvesting, tips van 6 gemeenten waar veel sociale nieuwbouw is gerealiseerd

Samen Doorbouwen, 5 opties voor samenwerking tussen corporaties en marktpartijen om stagnerende woningbouw vlot te trekken

Aan Tafel! handreiking regionale versnellingstafels

Corporaties in de ‘oplossingsstand’: Welke routes leiden naar succes?

De voorjaarsrapportage van zomer 2022

De najaarsrapportage 2022

Lid Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds

Stichting innovatiedistrict Spoorzone Zwolle

Stichting innovatiedistrict Spoorzone Zwolle zorgt ervoor dat bedrijven, culturele-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden succesvol met elkaar kunnen samenwerken in de Spoorzone Zwolle. Alle betrokken partijen werken samen aan de toekomst van Regio Zwolle vanuit een gezamenlijke visie en branding, met als doel de Spoorzone Zwolle te ontwikkelen tot een innovatiedistrict en creatieve broedplaats. De stichting is de aanjager van het gebied Spoorzone Zwolle. De stichting draagt bij aan het economisch, cultureel en onderwijs succes in de Spoorzone en zorgt ervoor dat de Spoorzone een fijne, bruisende plek wordt om te wonen en werken. (vanaf 1-1-2022)

Buitenboordmotor Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)

Het ministerie van BZK ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van haar strategie om de ontwikkeling van een DSGO ism het bedrijfsleven te versnellen. Waarom? Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel om de informatie-uitwisseling in de bouw te verbeteren. Dat vermindert de faalkosten. Vergroot kansen op innovatie. En dat is noodzakelijk voor oa de verduurzaming van de gebouwde omgeving, circulair bouwen en efficiënter beheer en onderhoud van onze woningen en gebouwen. Periode eind 2020 tot voorjaar 2022.

Evaluatie van Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB)

In Opdracht van B&W van Amsterdam samen met Jaap Winter en Elbert Dijkgraaf, ondersteund door bureau Lysias, evalueren en lessen trekken hoe AEB in de financiële en operationele problemen terecht is gekomen. Wat waren de oorzaken en leerpunten van het stilleggen van vier verbrandingslijnen door AEB in de zomer van 2019. Dit heeft geresulteerd in het rapport De stilte voor het stilleggen dat juni 2020 is gepubliceerd.

Onderhandelingen over nieuwe overeenkomst Afvalfonds en VNG

Namens de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft Staf met het verpakkend bedrijfsleven de onderhandelingen gevoerd om tot nieuwe afspraken te komen om de kunststof verpakkingsketen tegen zo’n laag mogelijke maatschappelijke kosten meer sluitend te krijgen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst tussen het Afvalfonds en de VNG. Per 1 januari 2020 zijn de nieuwe afspraken ingegaan. Een van de resultaten is dat het voor inwoners duidelijker wordt wat ze wel en niet gescheiden kunnen inzamelen.

Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen

Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet! Iedereen weet dat als overheden beter samenwerken bij grote maatschappelijke opgave er meer resultaat geboekt wordt. De woningnood minder groot zou zijn, we effectiever de energietransitie tot stand brengen en mensen met ernstige psychische problemen beter geholpen zouden worden. Maar samenwerken is moeilijker dan het lijkt. In onze studiegroep zaten mensen met ervaring in alle overheidslagen. We hebben onze ervaringen verrijkt met ronde tafel gesprekken. We zijn tot 14 aanbevelingen gekomen hoe het beter kan en beter moet. Het is nu aan onze opdrachtgevers (het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen) mooie woorden om te zetten in daden. De overheid is er niet voor niks! Onze bevindingen zijn vastgelegd in het rapport Als één overheid, slagvaardig de toekomst tegemoet!

Ik heb ook een tweetal columns over onze bevindingen geschreven. Dat de overheden een VAR nodig hebben om niet te lang te blijven hangen in conflicten. En ééntje over de GGZ Bundel columns studiegroep Interbestuurlijke en Finaniele Verhoudingen

Evaluatie van de Metropoolregio Amsterdam: “Meer richting en meer resultaat”

In 2017 hebben 32 gemeenten, de Vervoersregio Amsterdam en twee provincies het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam ondertekend. In 2019 heeft Staf samen met Ralph Pans en Hannie ten Grotenhuis deze samenwerking geëvalueerd. Ook hebben we aanbevelingen gedaan hoe de slagkracht van de Metropoolregio Amsterdam kan worden vergroot en de betrokkenheid van de raden en staten kan worden verbeterd.
De bevindingen zijn vastgelegd in ‘Meer richting en meer resultaat’ (juli 2019).

Onderzoek naar snelheid van uitrollen van een publieke standaard voor een digitale woonomgeving

Er zijn veel redenen om de woning of woonomgeving te digitaliseren. Als hulpmiddel bij de verduurzaming van woningen tot het terugdringen van de faalkosten in de bouw. En er zijn ook veel initiatieven die dat van de grond willen krijgen. Tot nu toe lijkt WoonConnect – een online platform waarop bouwbedrijven woningcorporaties, de overheid en burgers samenwerken aan de verbetering van woningen en gebouwen - de enige die daar echt antwoord op heeft. Ondanks dit enthousiasme om een platform voor digitalisering van de bouwomgeving in Nederland breed uit te rollen valt het tempo van het opschalen tegen. In opdracht van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Staf onderzocht wat de oorzaak hiervan is en adviezen geformuleerd hoe de uitrol versneld kan worden.

Overige opdrachten

Organisatie heidag Rijkswaterstaat

In het voorjaar van 2019 samen met Rob van Gijzel een heidag ‘Leiderschap in verandering’ georganiseerd voor het bestuur van Rijkswaterstaat (RWS) dat zich ook na een bestaan van meer dan 200 jaar moet blijven vernieuwen.

Extern lidmaatschap Raad voor Leefomgeving (RLI)

Extern lid van RLI-adviescommissie ‘digitalisering van de fysieke leefomgeving’ februari 2021 verschijnt het advies: Digitaal Duurzaam.

Formuleren visie brede binnenstad Den Bosch

In opdracht van centrummanagement Den Bosch, samen met een externe commissie, een visie geformuleerd voor de toekomst van het centrum van Den Bosch. (najaar 2019)

Adviseur Geonovum over Locatiepact

Het Locatiepact is een actieplan van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. In het locatiepact wordt samengewerkt met als doel de kracht van locatiedata, in combinatie met administratieve data, te benutten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
In opdracht van het Beraad voor geo-informatie (GI beraad) van het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt Geonovum mee aan dit Locatiepact. Staf adviseert in dit kader sinds najaar 2019 Geonovum, dat de standaarden ontwikkelt die nodig zijn om geo-informatie van de overheid beter toegankelijk te maken. Daarnaast adviseert Geonovum overheden hoe zij met geo-informatie beter kunnen presteren.

Adviseren KNVB over Corona-crisispakket

Betaald voetbalclubs komen in financiële problemen als zij in seizoen 2020/21 zonder publiek moeten voetballen. Op basis van zijn ervaring met oa reddingsoperatie PSV (2011) en haagse politiek heeft Staf de KNVB geadviseerd bij het maken van het Corona-crisispakket.

Adviseur Innovatiepact Friesland

Het Innovatiepact Fryslân (IPF) is de triple helix samenwerking in Friesland. In het Innovatiepact werken bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen en heeft als doel om de innovatiekracht van Friesland te versterken en te vergroten. Op basis van zijn ervaringen in Brainport adviseert Staf vanaf 2019 het IPF.


Adviesrapport Ondersteuning (kleinere) gemeenten bij aanpak ondermijning.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef Staf in 2019 een advies over de ondersteuning van de aanpak van ondermijning in kleinere gemeenten. De vragen die daarbij centraal stonden waren: Wat doet ondermijning met het lokale bestuur? Welke impact heeft het voor het voor bestuurders of raadsleden die worden bedreigd? Hoe kan je herkennen of er sprake is van infiltratie in het bestuur? Wat kan eraan gedaan worden of hoe kan het worden voorkomen?
In het adviesrapport beschrijft Staf de huidige problematiek en geeft een aantal concrete adviezen en aanbevelingen die moeten zorgen voor een adequate aanpak van criminele ondermijning van het lokale bestuur. Het rapport werd in oktober 2019 behandeld in de Tweede Kamer en de aanbevelingen positief ontvangen. Kamerbrief over vergroten weerbaarheid openbaar bestuur.