24 oktober 2005

Integriteit PvdA-politici

Van: Staf Depla

Het partijbestuur heeft een gedragscode voor alle PvdA-politici vastgesteld. Ook heeft ze voorstellen van de partijwerkgroep overgenomen om permanent aandacht aan integriteit te besteden. Hieronder de toelichting op de gedragscode en andere besluiten die partij bestuur heeft genomen om de integriteit van PvdA-politici te bevorderen.

De politiek doet er toe. Politici doen er toe. Wij nemen beslissingen die positief en negatief uit kunnen pakken voor mensen. Dit kunnen we alleen geloofwaardig doen als er geen enkele twijfel is over onze integriteit. Integriteit is meer dan alleen je aan de wet houden. De PvdA heeft beginselen en opvattingen. De geloofwaardigheid van de PvdA is in het geding als volksvertegenwoordigers en bestuurders van de PvdA flagrant in strijd met die beginselen handelen. Het partijbestuur heeft op basis van een advies van een partijwerkgroep [1] , daarom een aantal kernwaarden gedefinieerd die een richtsnoer vormen voor ons handelen. De PvdA-kernwaarden onderschrijf je wanneer je namens de PvdA een politieke functie aanvaardt. Deze en een aantal concrete zaken worden nader uitgewerkt in deze gedragscode. De gedragscode heeft het partijbestuur vastgesteld.

De gedragscode geldt voor iedereen die zich namens de PvdA kandidaat wil stellen voor een vertegenwoordigende functie, zoals raads- en statenleden. De code is echter ook van toepassing voor wethouders en gedeputeerden, voor benoemde bestuurders, zoals burgemeesters en commissarissen van de koningin, en voor de PvdA'ers in de Eerste en Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Dat gebeurt via de de zogeheten bereidverklaring, die je als kandidaat-politicus ter ondertekening krijgt voorgelegd. De eerste groep politici die ermee te maken krijgt zijn de aspirant-gemeenteraadsleden. Zij moeten in de aanloop naar de kandidaatstelling voor de verkiezingen van 7 maart volgend jaar een bereidverklaring ondertekenen, waarin staat dat zij instemmen met de gedragscode.
De gedragscode is bijgevoegd.

Vertrouwenspersoon
Het partijbestuur wil dat het onderwerp integriteit voortaan continu een rol speelt. Er komen integriteitstrainingen, afdelingen en fracties wordt gevraagd er regelmatig aandacht aan te besteden (onder meer door te praten over een aantal concrete dilemma's) en er komt een vertrouwenspersoon bij het Centrum voor Lokaal Bestuur en het partijbestuur met wie integriteitskwesties kunnen worden besproken als men er in de fractie, afdeling of gewest zelf niet uitkomt. De vertrouwenspersoon kan vragen beantwoorden, advies geven en eventueel een oordeel vellen waar dat noodzakelijk is. Ernstige gevallen kan de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar het partijbestuur voor verdere afhandeling. Fracties en besturen moeten voortaan in hun jaarverslagen verplicht aandacht besteden aan het onderwerp integriteit.
Bij de werving van nieuwe politici voor de raden en de staten, wordt integriteit een vast bespreekpunt. Zo zal voortaan aan iedere kandidaat-politicus worden gevraagd of er feiten uit het verleden of heden zijn die politiek tot problemen kunnen lijden., zoals een veroordeling, schulden, nevenfuncties of zakelijke belangen. Ook wordt getoetst of een kandidaat gevoel heeft voor de eisen die het ambt dat hij/zij begeert in het kader van integriteit aan hem/haar stelt. Dit gebeurt onder meer door de kandidaat dilemma's voor te leggen, zodat duidelijk wordt hoe de kandidaat afwegingen maakt.
Maar welke regels je ook opstelt en welke procedures je ook ontwikkelt, het zorgt er nooit 'automatisch' voor dat je integere politici krijgt en houdt. Daarvoor is volgens het partijbestuur blijvende aandacht en een voortdurende discussie over integriteit nodig.

[1] Werkgroep Integriteit. Het rapport van deze commissie heet: Integriteit is niet te koop. De werkgroep bestond uit Jan Blom, Staf Depla,Wim Derksen , Anne Marie Hoogland, Kees Leijten, Jet de Ranitz (voorzitter), Jan de Roos.

Vorige pagina